{:ca}Tots{:}{:es}Todos{:} Grup 4. Des del 1921 fins el 1924

{:ca}

Els pilars del Ral·li

Joaquim Bellmunt

             

Els participants són l’ànima del Ral·li. Són els que mimen els vehicles, els que els netegen i arreglen, els que estan disposats a venir al Ral·li faci fred o faci calor, fins i tot amb pluja. Són, en definitiva, els incondicionals del Ral·li. Aquí podem veure alguns dels vehicles que van participar a la darrera edició. Aviat farem un recopilatori de dades interessants i curioses sobre els participants i els seus vehicles.


Aquesta 62ª edició 2020 no hem pogut gaudir de l’espectacle de veure les peces de museu rodar per les carreteres que travessen el 8 municipis en el recorregut clàssic del Ral·li.

Hem perdut la oportunitat de conèixer mes d’aprop aquestes peces d’enginyeria, precursores de molts dels elements tècnics actuals i que moltes d’elles, superen el centenari en questio d’edat.

Es per aixo que volem mostrar en detall cada cotxe participant a traves de les fitxes que podreu trobar en el catàleg seguint l’enllaç següent i a traves del nostre usuari d’Instagram, @rallibarcelonasitges.


En la seguent galeria s’aniran mostrant els cotxes a mesura de la seva inscripció per l’edició 2022

 

{:}{:es}

Los participantes son el alma del Rally. Son los que miman los vehículos, los que los limpian y reparan, los que están dispuestos a venir haga frío o calor, hasta con lluvia. Son, en definitiva, los incondicionales del Rally. Aquí podemos ver algunos de los vehículos que participaron la pasada edición. Pronto haremos un recopilatorio de datos interesantes y curiosos sobre los participantes y sus vehículos.


En esta 62ª edición 2020 no hemos podido disfrutar del espectáculo de ver las piezas de museo rodar por las carreteras que atraviesan los 8 municipios en el recorrido clásico del Rally.

Hemos perdido la oportunidad de conocer más de cerca estas piezas de ingeniería, precursores de muchos de los elementos técnicos actuales y que muchas de ellas, superan el centenario en cuestión de edad.

Es por eso que queremos mostrar en detalle cada coche participante a través de las fichas que pueden encontrar en el catálogo siguiendo el siguiente enlace y a través de nuestro usuario de Instagram, @rallibarcelonasitges.

En la siguiente galería se irán mostrando los coches a medida de su inscripción por la edición 2022

{:}{:en}

The participants are the soul of the Rally. They are the ones who pamper the vehicles, those who clean and repair them, those who are ready to come, it is cold or hot, even in rain. They are, in short, the stalwarts of the Rally. Here we can see some of the vehicles that participated in the last edition. Soon we will compile interesting and curious data about the participants and their vehicles.

In this 62nd edition 2020 we have not been able to enjoy the spectacle of seeing the pieces of museum rolling on the roads that cross the 8 municipalities in the classic route of the Rally.

We have lost the opportunity to get a closer look at these pieces of engineering, precursors of many of the current technical elements and many of which exceed the centenary in a matter of age.

That is why we want to show in detail each participating car through the tiles that can be found in the catalog by following the following link and through our Instagram user, @rallibarcelonasitges.

The following gallery will show the cars as they register for the 2022 edition

{:}{:fr}

Les participants sont la pierre angulaire du Rallye. Ils sont les véhicules, qui gèrent la recherche et propre, ceux qui sont prêts à venir au rassemblement pour faire froid ou chaud, même avec la pluie, sont des fanatiques du Rassemblement. Ici vous pouvez voir quelques-uns des véhicules qui ont passé la dernière édition. Bientôt, nous allons faire une compilation de faits intéressants et curieux sur les participants et leurs


Dans cette 62e édition 2020, nous n’avons pas pu profiter du spectacle de voir les pièces du musée rouler sur les routes qui traversent les 8 communes dans l’itinéraire classique du Rallye.

Nous avons perdu l’occasion de voir de plus près ces pièces d’ingénierie, précurseurs de bon nombre des éléments techniques actuels et dont beaucoup dépassent le centenaire.

C’est pourquoi nous voulons montrer en détail chaque voiture participante à travers les tuiles qui peuvent être trouvées dans le catalogue en suivant le lien suivant et via notre utilisateur Instagram, @rallibarcelonasitges.

La galerie suivante montrera les voitures lors de leur inscription à l’édition 2022

{:}{:it}

I partecipanti sono l’anima del Rally. Sono quelli che coccolano i veicoli, quelli che li puliscono e li riparano, quelli che sono pronti a venire, fa freddo o fa caldo, anche sotto la pioggia. Sono, in breve, gli stalwarts del Rally. Qui possiamo vedere alcuni dei veicoli che hanno partecipato alla scorsa edizione. Presto compileremo dati interessanti e curiosi sui partecipanti e sui loro veicoli.

In questa 62a edizione 2020 non siamo stati in grado di goderci lo spettacolo di vedere i pezzi del museo rotolare sulle strade che attraversano gli 8 comuni nel classico percorso del Rally.

Abbiamo perso l’opportunità di dare un’occhiata più da vicino a questi pezzi di ingegneria, precursori di molti degli elementi tecnici attuali e molti dei quali superano il centenario in una questione di età.

Questo è il motivo per cui vogliamo mostrare in dettaglio ogni auto partecipante attraverso le tessere che possono essere trovate nel catalogo seguendo il seguente link e tramite il nostro utente Instagram, @rallibarcelonasitges.

La seguente gallery mostrerà le vetture al momento dell’immatricolazione per l’edizione 2022:

 

{:}